REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Regulamin określa zasady korzystania z funkcjonalności internetowej działającego pod domeną: www.sciezkidozdrowia.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
ADMINISTRATOREM serwisu internetowego jest firma:
 

Ścieżki Zdrowia Sp. z o.o.
Adres: ul. B. Limanowskiego 5/4, 33-100 Tarnów
Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: jak wyżej
tel. +48 793243956, 608683570
e-mail: sciezkizdrowia@gmail.com

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000578398 Firma posiada nadane numery ewidencyjne: REGON: 362643542, NIP: 8733255993 
 

A. Definicje

 1. SERWIS INTERNETOWY - oznacza funkcjonalności na stronie www.sciezkidozdrowia.pl. Jeżeli ze strony korzysta KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).
 2. UŻYTKOWNIK osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SERWISU INTERNETOWEGO.
 3. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonującą z ADMINISTRATOREM czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.
 4. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
 5. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez ADMINISTRATORA, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

B. Postanowienia ogólne.

 1. Strona ma charakter informacyjny o usługach i produktach oferowanych przez firmę. Za pośrednictwem strony www nie można zawrzeć transakcji (składać zamówienia, dokonać zakupu itp.)
 2. Opisane produkty i informacje zawarte na stronie www.sciezkidozdrowia.pl nie są przeznaczone do leczenia, diagnozowania lub zapobiegania chorobom. Należy skonsultować się ze specjalistą przed zastosowaniem suplementu diety. Materiały zawarte na stronie www.sciezkidozdrowia.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Metody postępowania w doborze sposobu odżywiania, oczyszczania i zabezpieczania organizmu oraz suplementacji, należy skonsultować z dietetykiem lub lekarzem medycyny naturalnej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

J. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www

 1. ADMINISTRATOR - w celu umożliwienia korzystania ze strony www świadczy poprzez stronę WWW serwisu internetowego usługi:
  • utworzenie i administrowanie konta Użytkownika;
  • za zgodą Użytkownika - przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter".
 2. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Użytkownika na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji na STRONIE.
 4. Usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres Użytkownika podany przy rejestracji.
 5. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy - z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA - składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
  • za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU),
  • przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej,
  • w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby ADMINISTRATORA)
 6. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
  • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres ADMINISTRATORA. ADMINSISTRATOR niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. ADMINISTRATOR w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
  • ADMINISTRATOR może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy ADMINISTRATOR może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
  • ADMINISTRATOR i UŻYTKOWNIK mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 7. Do współpracy z systemem informatycznym ADMINISTRATORA po stronie UZYTKOWNIKA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową serwisu. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcjonalności SERWISU konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SERWISU.

K. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkownika przetwarzanych w związku z korzystaniem z SERWISU jest ADMINISTRATOR STRONY.
 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę.
 3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania żądania ich całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w tym celu proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Użytkownik ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie.
 5. Użytkownik ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe Użytkownik może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).
 6. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 7. ADMINISTRATR przetwarza następujące dane Użytkownika - dane podawane na zasadzie dobrowolności i udzielenia zgody:
  • nazwisko i imię,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu kontaktowego,
 8. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.
  • - dla utrzymania konta w bazie Serwisu - podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), który został zaakceptowany przez Użytkownika. Dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej umowy;
  • - dane w dokumentach sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości;
  •  
  • - adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego - przez okres ważności zgody użytkownika. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili;
  • - dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora - (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będziemy przetwarzać tak długo, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 9. - po tym okresie są usuwane
 10. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na działania ADMINISTRATORA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

L. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SERWISU i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018 poz. 1000 )
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane.
 7. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 10. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
 11. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW opisywanych na stronie SERWISU są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 12. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 13. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 14. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.